Johnny English - Výuka angličtiny Zlín

(Vítejte na mobilní verzi stránek)

Yohnny English

Vítejte na stránkách Jana Kopčila, který se věnuje kvalifikované výuce angličtiny ve Zlíně. Ve své praxi se opírám o 14 leté zkušenosti a množství spokojených studentů. V každém typu kurzu kladu důraz na konverzaci, hovorovou angličtinu, systematický a intenzivní rozvoj slovní zásoby, reálné životní situace a především individuální potřeby jednotlivce.

Ve své metodice se vymezuji vůči dnes již zastaralému učebnicovému stylu výuky, s množstvím nepraktických a smysl postrádajících cvičení, které s hlavním produktem výuky - tedy rozvíjením speakingu a následně i listeningu vůbec nesouvisí. Více o mém stylu výuky si můžete přečíst v rubrice Angličtina Zlín První hodinu, během které změřím reálnou úroveň studenta a na jejímž základě nastavíme kurz co nejefektivnějším způsobem, si neúčtuji.

Pokud si to orientace kurzu žádá, například přípravné kurzy ke složení mezinárodně uznaváných cambridgských certifikátů FCE/CAE, jsem schopný dodat výukové materiály zdarma v elektronické podobě.

Za 60 minut výuky si účtuji 500 Kč a v průběhu roku jsou studentům účtovány i ty hodiny z jejich strany zrušené. Tato podmínka odpadá v letních měsících, tedy v červenci a srpnu. Studenty vyučuji ve svých prostorách a nebo přímo ve firmách.

Pokud sdílíte náklady na výuku s kamarádem, jednotlivec zaplatí 300 Kč za 60 minut.
pokud jste na výuku 3, jednotlivec zaplatí 200 Kč za 60 min.Výuka probíhá pouze v pracovních dnech od 7:00 do 15:00

Mám letité zkušenosti s:

- firemní výukou ( přímo na pracovišti, skupinky o 4 až 10 studentech)

- pomaturitní studium - až 17 adolescentů ve třídě

- individuální výuka

- docházkové kurzy na všech základních úrovních a všech věkových kategorií

- konverzační kurzy

- kurzy obchodní angličtiny

- přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným jazykovým certifikátům, především FCE a CAE

- dětské kurzy a kurzy pro teenagery

- organizace jazykových pobytových táborů pro děti a teenagery

- příprava ke státním maturitám

- prachobyčejné doučování


Na spolupráci s Vámi se těší

Jan Kopčil

Kontakty:

Jan Kopčil - www.jankopcil.com

Mobil (WhatsApp): (+420) 603 262 486
E-mail: info@jankopcil.com
Bankovní spojení: 1120960019/3030 (Airbank)
IČO: 87798409


Adresa: Na Honech 3/4927
760 05 Zlín

mapa
Johnny English - Výuka Angličtiny Zlín
Vážení zájemci o kvalitní studium angličtiny ve Zlíně, na základě více než 14-leté praxe Vám nabízím příjemnou, systematickou, intenzivní, praktickou a léty osvědčenou cestu jak na své angličtině smyslupně a s radostí zapracovat.


Má metodika je poměrně nekonvenční a docela rád si na tom zakládám. Ať už je zaměření kurzu jakékoli - příprava ke Cambridgeským certifikátům, běžné docházkové kurzy, příprava k maturitě, kurzy obchodní angličtiny či jinak, 90% mých hodin tvoří řízená konverzace, přičemž ale gramatika, poslech, výslovnost a rozvoj slovní zásoby v žádném případě nejsou ignorovány. Obojímu přikládám stejnou důležitost a jedno bez druhého zkrátka nejde.

Úryvek z referencí jednoho studenta:

"...K výuce totiž nejsou potřeba žádné učebnice a pracovní sešity se spoustou nudných, ale hlavně individuálně nepotřebných úkolů a cvičení (každý má přeci vlastní úroveň znalosti gramatiky). Výuka je založena z 90% na konverzaci a i přesto, že nejsem nijak zvlášť upovídaný člověk, tak po téměř roce intenzivní výuky (tři dvouhodinovky týdně) je stále o čem diskutovat. Někdo by si mohl myslet, že konverzací se zlepší jen „speaking“, jenže tak tomu tady rozhodně není a naopak se díky sofistikovanému učebnímu stylu pana Kopčila posunete ve všech směrech od slovní zásoby, přes poslech, po gramatiku. Během konverzace si totiž pan Kopčil dělá poznámky v čem chybujete (špatná výslovnost, neznalost slovíčka, chybná gramatika) a ke konci hodiny (nebo během ní, je-li to důležité) vás na tyto skutečnosti upozorní a v následujících hodinách se k nim vrátí. Opakovaným připomínáním těchto chyb se jich časem vyvarujete a hlavně bez vyplňování spousty cvičení, kdy učitele platíte za to, že sedí naproti vám a s otevřeným klíčem v zadní části učebnice říká, zdali jste odpověděli správně."

S čím jako učitel ve svých hodinách nejvíce "bojuji" a zároveň mi to přináší notnou dávku sebeuspokojení, je studentova neochota chybovat. Myslím tím, že než aby to student řekl špatně, tak to raději neřekne vůbec. Tento blok většinou po relativně krátkém čase na základě vytvořené důvěry spolu zlomíme. Tyto návyky pramení ze starého a dnes již přerostlého autoritativního způsobu výuky, kterým si mnozí z nás bohužel prošli a kde byl student před učitelem hodně malinký a jeho osobnost a individuální potřeby zcela ignorovány. V mých hodinách je student rovnocenným partnerem, který už na první hodinu v mých očích přichází s určitým respektem a obdivem, jakož to člověk, který se na sobě rozhodl pracovat. S plynoucím časem často mezi mnou a studenty vznikají hlubší vztahy, které nám společně dovolují sdílet naši lásku k angličtině. Ostatně na konci dne jsme všichni studenty.

Má kapacita je většinou dlouhobě zcela naplněna a k posunům v průběhu roku dochází zcela minimálně. Proto Vám doporučuji Vaši poptávku směřovat spíše formou emailu, kde je dobré uvést všechny relevantní informace - časové možnosti, předpokládaná úroveň, motivace pro studium, týdenní časová dotace kurzu a počet studentů v kurzu. Pokud budu mít prostor, nabídnu Vám konkrétní čas pro výuku. Pokud bude má kapacita naplněna, Vaší poptávku zaeviduji a v případě uvolnění místa, se Vám rád ozvu.

Mým klíčovým studentem je člověk, kterému se dlouhodobě na trhu jazykového vzdělávání nedostává toho, co potřebuje. Většinou se jedná o špatné zkušenosti s jazykovými školami, kde buď se student nedostane ke slovu, nebo je jazyková úroveň v kurzu nevyrovnaná, případně je lektorova představivost na interakci a program v kurzu fixována pouze na to, co mu dovolí učebnice. Drtivá většina studenstva si ke mně tak cestu najde na základě osobního doporučení a má webová prezentace plní svou úlohu zcela minimálně.

Výuka probíhá v mých prostorách. Pokud se jedná o firemní výuku, zadavatel se zavazuje zajistit tabuli, fixy a audio techniku.

Minimální časová dotace, kterou Vám doporučuji je 1x 120 minut týdně, s touto frekvencí mám já i mí studenti ty nejlepší zkušenosti.

Pro lepší orientaci uvádím přehled mezinárodně uznávaných úrovní dle evropského referenčního rámce pro jazyky (tedy A1 - C2):

A 1 - Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

A 2 - Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

B 1 - Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B 2 - Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

C 1 - Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

C 2 - Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

REFERENCE

Pan Kopčil, jakožto soukromý lektor angličtiny ve Zlíně už od první hodiny někdy před dvěma lety zcela předčil má očekávání. Jeho výuka jde ruku v ruce s neformálním, byť stále profesionálním a intenzivním přístupem. Jeho hodiny jsou přirozené, nenucené a i tak, v nich není slepého místa. Osobně jsem asi jako každý z jeho studentů původně vůbec netušila, že na trhu v jazykovém vzdělávání existuje podobná služba. Byla bych to věděla, ušetřila bych si roky i peníze investované do jazykových kurzů v místních jazykových školách, které vedly pouze k vytvoření špatných návyků a celkové frustraci z toho, že se nad množstvím těch zbytečných učebnicových cvičení nikam neposunuji. Hlavní část hodin sestává z konverzace, točící se kolem našich životů a aktuálních výzev, tak jako byste se bavili s kýmkoli. Během této konverzace si pan Johnny English poznačí množství nových slovíček, které jsem buď chtěla říct, ale neznala je, nebo jsem použila slovíčka méně přesná a nebo se špatnou výslovností. Takových posbíráme v každé dvouhodinovce asi 40. Vždy až je jich více, poznačí je Johnny na tabuli a v dalších hodinách jejich znalost nekompromisně a systematicky vyžaduje. Nicméně v každé hodině se krátce opakuje i probraná gramatika i slovíčka, bez učebnice a beze stresu. Jak říká Johnny - "bez gramatiky by to nešlo. Vyučuji jazyk ne schopnost se dorozumět. Mám s Vámi mnohem větší ambice". Upřímně mohu říci, že se na každou hodinu moc těším, protože atmosféra, která u Johnnyho panuje je jedinečná a dovolila mi tak v relativně krátkém čase setřást své jazykové bloky a strachy. Pokud hledáte kvalitní výuku angličtiny ve Zlíně, pak mohu pana Johnnyho jen vřele doporučit. Je to hacker, což v jednom ze svých významů prý znamená inovátor. V mých očích pan Kopčil hacknul výuku v Čechách a já mu děkuji. Pokud stojíte o studying - nakupte si učebnice, vytvořte si tabulky studijních plánů, absolvujte rozřazovací testy , měřte si své jednotlivé jazykové kompetence a s vidinou mnoha křížovkových cvičení v uniformním, nezáživném, nekomunikativním a především neindividualizovaném prostředí se přihlaste někam do jazykové školy. Pokud stojíte o learning, přihlaste se ke člověku, který ví přesně jak Váš jazykový projev rozvíjet, která gramatika navazuje na co, která slovíčka bychom ve kterých situacích skutečně reálně řekli a která nikoli. Přihlaste se ke člověku, u kterého pokud jste třeba začátečník se mluví anglicky již od 2. hodiny. Studying to jsou učebnice a nuda v Brně, learning to je zájem, život, inspirace a přirozená motivace se posunovat dál. Vše co nás baví, sebou každou minutu nese určitou míru learning. Enjoy :)

I. Trnčíková (Yvette), 41 let, poradce osobního rozvoje, studentem od 06/2015 - do teď

Výuku angličtiny u Honzy Kopčila jsem původně zprostředkovala pro svou 10ti letou dceru, před jejím odletem na roční anglické studium na British International School of Vietnam in Ho Chi Min City, kde nastupovala do 6.třídy ZŠ. Během 6 měsíčního intenzivního kurzu, jemuž jsem byla přítomna, si byla schopna osvojit základní komunikační dovednosti v angličtině a to zábavnou formou pochopitelnou i pro takto malé dítě. Způsob výuky, komunikační schopnosti, ale také příjemná a přátelská atmosféra, kterou především my dospělí, mající zábrany v komunikaci v cizím jazyce, tolik potřebujeme, mě vedla k tomu, že i já jsem začala docházet pravidelně na 2 hodiny týdně individuální výuky k Mr. Kopčilovi. V tuto chvíli ( kdy má dcera hovoří plynně anglicky, je schopna sledovat filmy v angličtině a např. i deník si píše v angličtině) si u tohoto famózního člověka, učitele a dnes mohu říct i osobního přítele užíváme :-) výuku v podobě 2 hodin týdně samostatně já i má dcera. Jeho hodiny mohu vřele doporučit a to nejen pro úžasnou atmosféru, která zde panuje či pro jeho kvality jak profesní tak lidské, ale především pro jeho všestrannost, neboť lekce přizpůsobí plně potřebám studenta (tedy zaměření na konverzaci, či naopak přípravu k získání mezinárodního certifikátu v angličtině, či naopak zlepšení písemného projevu).

J. Zimmermannová (Miss Aniston), 36 let, lékařka, studentem od 1/2013 - do teď

Anglicky se učím už asi 15 let, za tu dobu jsem z angličtiny stihl jak odmaturovat, tak i odstátnicovat na vysoké škole. Poté jsem na 7 měsíců odjel za prací do Velké Británie, kde jsem mluvil jen anglicky. I po návratu do ČR moje angličtina však stále nebyla na úrovni, jakou bych si představoval. Kontaktoval jsem tedy pana Kopčila a hned na první schůzce jsem věděl, že je to právě to, co hledám. K výuce totiž nejsou potřeba žádné učebnice a pracovní sešity se spoustou nudných, ale hlavně individuálně nepotřebných ůkolu a cvičení (každý má přeci vlastní úroveň znalosti gramatiky). Výuka je založena z 90% na konverzaci a i přesto, že nejsem nijak zvlášť upovídaný člověk, tak po téměř roce intenzivní výuky (tři dvouhodinovky týdně) je stále o čem diskutovat. Někdo by si mohl myslet, že konverzací se zlepší jen „speaking“, jenže tak tomu tady rozhodně není a naopak se díky sofistikovanému učebnímu stylu pana Kopčila posunete ve všech směrech od slovní zásoby, přes poslech, po gramatiku. Během konverzace si totiž pan Kopčil dělá poznámky v čem chybujete (špatná výslovnost, naznalost slovíčka, chybná gramatika) a ke konci hodiny (nebo během ní, je-li to důležité) vás na tyto skutečnosti upozorní a v následujících hodinanách se k nim vrátí. Opakovaným připomínáním těchto chyb se jich časem vyvarujete a hlavně bez vyplňování spousty cvičení, kdy učitele platíte za to, že sedí naproti vám a s otevřeným klíčem v zadní části očebnice říká, zdali jste odpověděli správně. Jednoduše řečeno výuka naprosto naplnila (v některých ohledech předčila) mé očekávání a po dlouhých letech jsem díky panu Kopčilovi konečně spokojený s úrovní mé angličtiny. Pokud tedy i vy chcete skutečně něco udělat se svou angličtinou, tak už neváhejte ani minutu a kontaktujte pana Kopčila!

T. Rožek (Mr. Breda Corner), 25 let, podnikatel, studentem od 09/2014 - 05/2016

-

-

S Honzou, jako učitelem, jsem se seznámila před bezmála 6 lety, ještě v jazykové škole. Přáteli jsme téměř stejně dlouho. Jeho přístup je jiný, než u tradičních učitelů. Bylo to velké překvapení, když jsem ještě jako středoškolačka zvyklá na školní angličtinu přišla k Honzovi. Do půl roku se mi zlepšila angličtina i sebevědomí a byla jsem schopná mluvit anglicky. O rok později jsem se pak k Honzovi vrátila znovu, a to pár dnů před maturitou – během tří dnů mě připravil na maturitu z anglického jazyka tak, že jsem odcházela s jedničkou. Od té doby si neumím angličtinu bez Honzy představit. Jeho přístup je jedinečný. Nemusím hodinu žvatlat o ubytování, či životním prostředí – bavíme se o věcech, které nás baví, o rodině, každodenním životě, práci… povídáme si prostě jako dva kamarádi, jen s tím rozdílem, že mluvíme anglicky a já se přitom učím hromadu nových slovíček a opakuji si gramatiku. Nebudu lhát – Honza není pro každého. Pokud hledáte lekce angličtiny, kde před vás položí knížku a vy musíte 30 minut pracovat na cvičení, pak 10 minut konverzovat na předem vylosované téma a nakonec si opsat slovíčka z učebnice – pak na hodiny s Honzou rovnou zapomeňte. Nebavily ani vás ani Honzu.

A. Trubelíková, 22 let, studentka marketingových komunikací, studentem od 09/2009 - do teď

Jan Kopčil a jeho styl výuky je super. AJ jsem se učil od 2 třídy (cca 18 let), ale nikdy jsem nic neuměl. Vždy jsem angličtinu bral jako povinné zlo a něco otravného. Johny to vše zlomil, po první hodině jsem se na lekce začal těšit a úroveň mé Aj se rapidně zlepšila (což potvrzují i mí přátelé z Anglie). Můžu mu jen poděkovat a všem doporučit! Každý kdo má problémy s klasickým učením (např ve školách) a chce si AJ zlepšit by měl Honzu zkusit, jsou to dobře investované peníze.

M. Ficek, 25 let, Phd student krizového managementu , studentem od 09/2016 - do teď

Již mnohokrát v životě jsem se chtěla naučit anglicky. Bohužel jsem to vždy vzdala, byla jsem zřejmě jedna z té spousty věčných začátečníků. Díky kamarádce jsem dostala kontakt na Honzu Kopčila a jsem jí za to nesmírně vděčná. Hodiny angličtiny s Honzou jsou naprosto jiné než běžná výuka v kurzech, jeho forma výuky je originální, zábavná, uvolněná, žádné napětí a stres, jaké jsem zažívala ve škole. Na každou hodinu se nesmírně těším a chci tímto svému úžasnému panu učiteli poděkovat za to, jaký je, za to, jak nás motivuje, zahrnuje tou nejpozitivnější energií a učí nás milovat anglický jazyk, tak jak ho velmi miluje on sám. Děkuji, Honzo!

V. Kaňáková, 41 let, provozní penzionu, studentem od 08/2014 - do teď

Honzovy lekce mi přinesly nejen mnohem lepší angličtinu, kterou používám spíše v soukromé sféře, při cestování a nebo v komunikaci s přáteli v zahraničí, ale nečekaně i nového kamaráda. To je totiž myslím významný společný znak jeho hodin, ve kterých se proto nikdo - ať už mu angličtina jde nebo ne, nemůže cítit špatně. Honza je především citlivý a vnímavý učitel, díky čemuž má schopnost nastavit výuku přesně na míru, podle toho co kdo zrovna potřebuje a rovněž (klobouk dolů) podle individuálních dispozic a nálad. Angličtina je velmi profesionální, ale pořád pohodová, mohu všem jen doporučit.

L. Pechová, 31 let, odborný referent ochrany přírody, studentem od 02/2014 - do teď

I work in Global Network and Security Team for one major company. My daily fulfilment is supporting locations all over the world. International communication is in English, therefore I need to practise and also improve my language skills. The content of lessons is very flexible and all of them are conducted according to my needs, which especially in my case are communication skills, extending vocabulary and improvement of grammar. I really like Honza´s approach to teaching itself. New things are very smoothly implemented to our conversations, which makes the learning of new things much easier. This all is supported by necessary foundation - very friendly environment and Honza´s high professionalism.

L. Svozil, 30 let, network and security consultant, studentem od 01/2015 - 06/2016

Hodiny angličtiny mě nikdy moc nebraly a myslel jsem si, že slovní zásoba je vše, co potřebuju. U hodin s Honzou jsem zjistil, že všechno souvisí se vším a bez časů se v cizím jazyce neobejdu, stejně jako bez slovní zásoby. Tu jsem měl, ale v časech to byl pro mě doslova chaos a zmatek. Jakmile jsem začal vidět souvislosti, motivovalo mě to učit se anglicky nejen v hodinách, ale i doma, po cestě ze školy, zkrátka všude. Dnes je tomu už pár let, co jsem byl na poslední hodině u Honzi, ale dalo mi to víc než kdejaké hodiny angličtiny předtím. Díky zlepšení své angličtiny mám teď možnost pracovat na oddělení zahraničního platebního styku, kde se bez znalosti angličtiny neobejdu.

J. Toman (Mr. Satisfaction), 27 let, specialista platebních služeb, studentem 2009 - 2010

Na úvod nutno konstatovat, že má volba Johny ENG Teacher byla skvělou volbou !! Po několika marných pokusech o zahájení výuky s místními lektory buď tito již neměli volný čas nebo se mi jevili příliš vágně než abych je platil. Tak jsem "podlehl" reklamě na webu mého současného lektora - že ENG u něj probíhá jinak = a výsledek byl od prvého počátku výborný. Našel jsem velmi kvalitního lektora s typickým anglickým humorem, který dokáže přizpůsobit hodiny výuky jak aktuálním situacím, tak vědomostním znalostem studenta; a myslím i kamaráda, se kterým člověk via ENG/grammar může s typicky anglickým humorem probrat jakékoli témata a akciomy ze života. Od VŠ jsem vystřídal cca 10 učitelů/lektorů angličtiny a J.E je jednoznačně bez výhrad v top 3.

J. Kadlec, 48 let, bezpečnostní expert, studentem od 03/2015 - do 01/2016